ศ.นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์

นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2506-2510

 ศ.นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์