สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ขอการสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย และ ส่งผลงานที่จัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทยประกวดเพื่อรับรางวัล

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ขอการสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย และ ส่งผลงานที่จัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทยประกวดเพื่อรับรางวัล

“วันเทคนิคการแพทย์ไทย” ซึ่งตรงกับวันที่ 29 มิถุนายนของทุกปี  และในโอกาสครบรอบ 59 ปีแห่งการสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ   ร่วมกับ  สภาเทคนิคการแพทย์ และสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   ได้กำหนดจัดโครงการสัปดาห์เทคนิคการแพทย์ไทยเพื่อประชาชน ขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศ ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ในการให้บริการตรวจสุขภาพ การให้ความรู้แก่ประชาชน ตลอดจนการจัดนิทรรศการ และการเผยแพร่กิจกรรมทางด้านเทคนิคการแพทย์ จึงใคร่ขอความร่วมมือและการสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดจัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย และ ส่งผลงานที่จัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทยประกวดเพื่อรับรางวัล โดยมีวัตุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ผ่านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ จะเป็นแรงกระตุ้นให้นักเทคนิคการแพทย์ได้ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ ที่สำคัญในการจัดบริการทางวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ให้และผู้รับการบริบาลสุขภาพ ในขณะเดียวกันเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงการปฏิบัติหน้าที่ของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ด้วย โดยสามารถดูรายละเอียดตาม link สัปดาห์เทคนิคการแพทย์2559 (1) โครงการวันเทคนิคการแพทย์ไทย 2559

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com