ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณจองคูหาแสดงสินค้าและชั่วโมงบรรยาย

ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณจองคูหาแสดงสินค้าและชั่วโมงบรรยาย

ตามท่ีบริษัทและห้างร้านต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระ วรราชาทินัดดามาตุ ในการจัดประชุมวิชาการประจำปีทาง เทคนิคการแพทย์ ครั้งท่ี ๓๙ ในระหว่าง วันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมาแล้วน้ัน งานประชุมประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี การนี้สมาคมฯ มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิทซอย ๑๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

ในวันดังกล่าว สมาคมฯ ขอชี้แจง การจัดประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ ๔๐ และการ ประชุมวิชาการนานาชาติ 16th The ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences ที่จะจัดขึ้น ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ พร้อมกับเปิดให้ท่านได้จองคูหาแสดงผลิตภัณฑ์ และชั่วโมงการบรรยายในงานเลี้ยงโดยมีวาระดังนี้

๑๖.๐๐ น. ประชุมชี้แจง ตอบข้อซักถาม จองคูหาแสดงผลิตภัณฑ์ และชั่วโมงการบรรยาย

๑๗.๐๐ น. ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ (รับประทานอาหารโต๊ะจีน) เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการล่วงหน้า ขอให้ท่านแจ้งจำนวนและหมายเลขของคูหาแสดงผลิตภัณฑ์ ชั่วโมงการบรรยาย และการสนับสนุนอื่นๆ ที่บริษัทท่านต้องการ พร้อมจำนวนผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ ตามเอกสารแบบตอบรับที่แนบมาพร้อมกันนี้ และโปรดส่งกลับ ที่เบอร์โทรสาร ๐-๒๙๔๘-๕๗๕๘ หรือ E-mail: ranaporn.pra@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทั้งน้ี สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี คุณรณพร ประสงค์สุข โทร ๐-๒๙๔๘-๕๗๕๗, ๐๘-๘๖๘๑-๑๕๘๑

ทางสมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติมาร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าวและขอขอบพระคุณท่านในการสนับสนุนสมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร โดยกดที่ลิงค์ หนังสือเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณและออกคูหาแสดงสินค้า

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com