โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนางานวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์

โครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนางานวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์

ขอเรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ร่วมโครงการโครงการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนางานวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์

ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ วาระพ.ศ. 2558- 2561 ได้เล็งเห็นถึงการสร้างเสริมศักยภาพองค์ความรู้ และความสามารถให้กับผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรท่ีสนใจ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน และการบริการในบริบทของตนเอง ภายใต้โครงการอบรม วิชาการระยะสั้นในด้านต่างๆขึ้นแล้วนั้น

เพื่อประโยชน์ดังกล่าว กองบรรณาธิการ วารสารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้จัดการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์” ในวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2558 (บรรยายและฝึกปฏิบัติ) ณ ที่ทําการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระ อุปถัมภ์ฯ รามอินทรา กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 ท่าน ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมกันน้ี อน่ึงการอบรมคร้ัง น้ีได้รับคะแนนการศึกษาต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (CMTE) และสามารถสมัครเข้าร่วมประชุมได้ ตั้งแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2558 ทั้งน้ีขอให้การเข้าร่วมการอบรมคร้ังน้ีไม่ถือเป็นวันลา มีสิทธิ์เบิก ค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนดและ/หรือตามระเบียบกระทรวงการคลัง หลังการได้รับอนุมัติจาก ผู้บังคับบัญชาแล้ว

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้โดยคลิกที่  โครงการอบรมการพัฒนางานวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์ ค่ะ

 

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com