ข้อควรรู้ของการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการ

ข้อควรรู้ของการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการ

11896177_865323126881591_1730235335078225139_n

ข้อควรรู้ของการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการ

โดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ

เชื้อเอชไอวีเป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดส์ ในปัจจุบันมียาต้านไวรัสใช้เพื่อลดปริมาณไวรัสทำให้ร่างกายสามารถควบคุม เชื้อได้ และยังเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อจากมารดาที่ติดเชื้อไปสู่ทารกได้แล้ว ดังนั้นการทราบสถานะภาพการติดเชื้อไวรัสนี้จึงมีความสำคัญในการป้องกันการแพร่เชื้อเละพิจารณาการรักษา

คำนิยามผู้ติดเชื้อเอชไอวีหมายถึงผู้ได้รับการตรวจพบว่ามีการติดเชื้อไวรัส จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ อาจมีอาการหรือยังไม่มีอาการแสดงใดๆก็ได้ การทดสอบที่นิยมตรวจมากที่สุดเป็นหาแอนติบอดีต่อเชื้อ (anti-HIV) ในเลือด เนื่องจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่สร้าง anti-HIV หลังติดเชื้อโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์ ถ้าผลการตรวจไม่พบในชุดคัดกรองเบื้องต้น ห้องปฏิบัติการสามารถรายงานหรือตอบได้เลยว่าเป็นผลลบ แต่ถ้าตรวจพบ (reactive) ในครั้งแรกจะตรวจวิเคราะห์ต่อด้วยชุดคัดกรองเสริมที่แตกต่างไปอีกสองชุดการ ตรวจให้ครบ เพื่อวินิจฉัยได้ว่าผลบวกจากการติดเชื้อเอชไอวี กลวิธีหรือลำดับขั้นตอนการทดสอบรูปแบบนี้เป็นแนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อ เอชไอวีรายบุคคลในระดับชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ถ้าตรวจพบตรงกันทั้ง 3 วิธี จึงรายงานผล anti-HIV เป็นผลบวก (positive) ในกรณีเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่หรือตรวจเป็นครั้งแรก แนะนำให้มีการเจาะเลือดตรวจซ้ำเพื่อยืนยันตัวบุคคล แต่ถ้าการทดสอบให้ผลไม่ตรงกัน ทางห้องปฏิบัติการรายงานเป็นสรุปผลไม่ได้ (inconclusive) แนะนำตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสเพื่อสนับสนุนการติดเชื้อเพิ่มเติม หรือติดตามเจาะเลือดตรวจ anti-HIV ซ้ำใหม่เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ

ในผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีเช่น ผู้ติดสารเสพติดที่ใช้เข็มร่วมกัน หรือผู้ที่อาจมีโอกาสแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นเช่น ผู้บริจาคเลือดหรือหญิงตั้งครรภ์ มีความจำเป็นต้องค้นหาร่องรอยของการติดเชื้อเพื่อความปลอดภัยของผู้รับหรือ ทารกในครรภ์ การตรวจหา anti-HIV เพียงอย่างเดียวอาจตรวจไม่พบโดยเฉพาะในกรณีที่เพิ่งติดเชื้อ ทางห้องปฏิบัติการจะตรวจหาแอนติเจนของเชื้อไวรัสร่วมกับ anti-HIV พร้อมกันไปด้วย

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com