ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจําปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวังคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจําปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวังคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจําปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวังคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ด้วยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ร่วมกับชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และคณะทํางานพัฒนา ห้องปฏิบัติการ เขตบริการสุขภาพที่ ๑ กําหนดจัดประชุมวิชาการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจําปี ๒๕๖๐ ในวันท่ี วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวังคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วม ประชุมประกอบด้วย นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสังกัด กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จํานวน ๑๕๐ คน ท่ัวประเทศ
 
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดท่ีสนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย โดยการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วม ประชุมภาครัฐมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามระเบียบของกระทรวง การคลัง หลังการได้รับอนุมัติจาก ผู้บังคับบัญชา
 
 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ โครงการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์2560
Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com