ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งท่ี 42

2018-02-14 21:31:10 By Admin |  9223    0    0

19477464_1386827411397824_4717595407952021695_o.jpg

 

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งท่ี 42 ภายใต้แนวคิด “MT Innovation” นับเป็นวาระที่สําคัญในการเตรียม ความพร้อมในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพประเทศไทย ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาต่อไป งานประชุมจัดขึ้นใน วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2561 (โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการก่อน การประชุม) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัด เชียงใหม่ ในรูปแบบของการบรรยายวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้เพื่อการพัฒนางาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเต็มวันก่อนการประชุม การแสดงผลงานแบบโปสเตอร์ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ องค์ความรู้ที่พัฒนาต่อยอดทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และการประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพเพื่ออประชาชน และการแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์ที่ทันสมัย การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมภาครัฐมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

สมาคมฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น ทาง www.amtt.org โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2561 และเฉพาะผู้ลงทะเบียนที่ได้ชําระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น จะได้รับของสมนาคุณเสื้อจากสมาคมฯ โดยสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลือกขนาดเสื้อ 

รายการไฟล์แนบ :
การประชุมวิชาการครั้งที่ 42.pdf ( Filesize : 272 KB )
Copyright © 2009-2018 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
Web counter : 2601 (Online : 17)