ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมฯอนุมัติงบช่วยเหลือ น้องปู ทนพญ.สินีนาฏ มนูญพร สมาชิกสมาคมฯ จำนวน 3,000 บาท

สมาคมฯอนุมัติงบช่วยเหลือ น้องปู ทนพญ.สินีนาฏ มนูญพร สมาชิกสมาคมฯ จำนวน 3,000 บาท กรณีที่ได้รับแจ้งว่า น้องปู ทนพญ.สินีนาฏ มนูญพร นักเทคนิคการแพทย์ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลแพร่ ได้รับการผ่าตัดและรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางนั้น จากการตรวจสอบ ได้พบว่า ทนพญ.สินีนาฏ ได้เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ดังนั้นกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้อนุมัติงบช่วยเหลือสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 3,000 บาท โดยทางสมาคมฯ จะติดต่อกลับไปค่ะ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41 และ ส่งบทคัดย่อสำหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41 ภายใต้แนวคิด “MT 4.0 for advancement of Thai healthcare” ประกอบกับในปีพ.ศ.2560 นี้ เป็น วาระครบรอบ 60 ปี วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ประเทศไทย จึงนับเป็นวาระที่สําคัญในการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน ระบบสุขภาพประเทศไทย ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาต่อไป งานประชุมจัดขึ้นในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 (โดยวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เป็น Preconference …

ขอเรียนเชิญนักเทคนิคการแพทย์ และ ประชาชน ผู้สนใจ ร่วมทำบุญเช่าบูชา “เหรียญสมเด็จพระพุทธชินราช รุ่น ประชาชนสุขภาพดี 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย”

UPDATED ! นักเทคนิคการแพทย์ และ ประชาชน สามารถร่วมทำบุญเช่าบูชา “เหรียญพระพุทธชินราช รุ่น ประชาชนสุขภาพดี 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย” ซึ่งเป็น 1. เหรียญทองแดงรมสีเม็ดมะขาม พร้อมกล่อง เหรียญละ 100 บาท 2. เหรียญทองแดงรมสีเม็ดมะขาม พร้อมกล่องกำมะหยี่ เหรียญละ 125 บาท (มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย ต้องมาด้วยตนเองเท่านั้น) โดยมีค่าจัดส่ง 50 บาท …

ตารางการจัดโครงการวิชาการสัญจรประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจําปีงบประมาณ 2560

  ตารางการจัดโครงการวิชาการสัญจรประจำปีสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ประจําปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดได้ที่ ตารางการจัดโครงการวิชาการสัญจร 2560 ค่ะ

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิค การแพทย์ครั้งที่ 41 ภายใต้แนวคิด “MT 4.0 for advancement of Thai healthcare”

  ปัจจุบันประเทศไทย กําลังเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงโดยมีแผนแม่บทในการพัฒนา ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ส่งผลให้ทุกมิติท่ีเก่ียวข้องในคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้นํามาพิจารณาจัดการความสัมพันธ์ ให้เกิดความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะมิติทางด้านสุขภาพท่ีเป็นพื้นฐานของการขับเคลื่อนในมิติอื่น เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมีแบบแผน และการจัดการเป็นระบบที่ไม่ทอดทิ้งกลุ่มใดไว้ข้างหลัง ดังนั้น สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้จัดการประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิค การแพทย์ครั้งที่ 41 ภายใต้แนวคิด …

ศูนย์โรคติดต่ออุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Global Virome Project

ศูนย์โรคติดต่ออุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Global Virome Project โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ 044 ค่ะ

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ขอแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯที่ประสบเหตุภัยพิบัติ สามารถขอแจ้งขอรับความช่วยเหลือที่เป็นสวัสดิการสมาชิกฯ ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิต

เนื่องจากปัจจุบันได้เกิดเหตุน้ำท่วมในวงกว้างในหลายจังหวัดทางภาคใต้ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ขอแจ้งให้สมาชิกสมาคมฯที่ประสบเหตุภัยพิบัติ สามารถขอแจ้งขอรับความช่วยเหลือที่เป็นสวัสดิการสมาชิกฯ ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิตได้ตามนี้ค่ะ ——————– สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ประกาศหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิต และ ขอให้สมาชิกทุกท่าน “ยืนยันตัวตนและอัพเดทข้อมูลส่วนตัว” ที่ http://member.amtt.org เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมถ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิต ตามนโยบายในข้อ 1 ว่าด้วยการสนับสนุนเครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพ เรื่อง การจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก จึงใครขอกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมาคมฯที่ประสบสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือกรณีถึงแก่ชีวิต” ข้อ 2 ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่บัดนี้ …

ขอเรียนเชิญ “สมาชิกสมาคมฯ” ลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ ขอเรียนเชิญ “สมาชิกสมาคมฯ” ลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทาง URL : http://member.amtt.org/mourn   โดยทางสมาคมฯจะจัดส่งเสื้อโปโลสีดำฟรีให้กับสมาชิกท่านละ 1 ตัว โดยระบุขนาดที่ท่านต้องการ และ สถานที่จัดส่ง โดยด้านหลังปักคำถวายอาลัยดังนี้   “น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์”   โดยเปิดให้สมาชิกลงนามถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เวลา 23.59 น. และ สมาคมฯจะจัดทำเสื้อตามจำนวนสมาชิกที่ลงนามและจัดส่งภายหลัง

ขอเชิญบริษัทและห้างร้านร่วมงานเลี้ยงขอบคุณพร้อมจองคูหาแสดงสินค้า และชั่วโมงบรรยาย

ตามท่ีบริษัทและห้างร้านต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการจัดประชุมวิชาการประจาปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 และการประชุมวิชาการนานาชาติ 16th The ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences ที่จะจัดข้ึน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 …

ขอให้สมาชิกที่มีรายชื่อต่อไปนี้อัพเดทที่อยู่ เนื่องจากเอกสารไม่ถึงมือผู้รับ

ขอให้สมาชิกที่มีรายชื่อต่อไปนี้  รายชื่อสมาชิกที่เอกสารตีกลับคืนมาสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ อัพเดทที่อยู่ เนื่องจากเอกสารไม่ถึงมือผู้รับโดยท่านสามารถเข้าไปเปลี่ยนที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ได้ที่ http://member.amtt.org โดยกดเข้าในหัวข้อ “สมาชิกสมาคมเก่ายืนยันตัวตน” หรือ ในกรณีที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ทนพญ.ศิริรัตน์ ตันสกุล ฝ่ายทะเบียน ได้ที่ sirinci12@gmail.com

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com