สมาคมฯ อนุมัติเงิน 20,000 บาท สนับสนุน "จ๊างน้อยเกมส์"

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรม "กีฬาเทคนิคการแพทย์ - สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 หรือ "จ๊างน้อยเกมส์" ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่ะ ^^

Jan 21, 2018อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ทนพญ.จุรีภรณ์ บุญยวงศ์วิโรจน์

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ทนพญ.จุรีภรณ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

Jan 20, 2018อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ทนพ.สวาท อุดมศรี ทนพญ.สมพิศ ปินะเก และ ทนพ.นิทัศน์ น้อยจันอัด

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ 1. ทนพ.สวาท อุดมศรี ได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2560 2. ทนพญ.สมพิศ ปินะเก ได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยข...

Jan 20, 2018อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทนพญ.พรรณี พิเดช

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทนพญ.พรรณี พิเดช ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ศิษย์เก่าดีเด่น ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทบริการ

Jan 20, 2018อ่านต่อ
การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยใน พระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2561-2564

การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ วาระ 2561-2564 ลง ณ วันที่ DECEMBER 14, 2017 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา...

Dec 14, 2017อ่านต่อ
Copyright © 2009-2015 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย