ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิค การแพทย์ครั้งที่ 41 ภายใต้แนวคิด “MT 4.0 for advancement of Thai healthcare”

ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิค การแพทย์ครั้งที่ 41 ภายใต้แนวคิด “MT 4.0 for advancement of Thai healthcare”

 

ปัจจุบันประเทศไทย กําลังเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลงโดยมีแผนแม่บทในการพัฒนา ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ส่งผลให้ทุกมิติท่ีเก่ียวข้องในคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้นํามาพิจารณาจัดการความสัมพันธ์ ให้เกิดความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะมิติทางด้านสุขภาพท่ีเป็นพื้นฐานของการขับเคลื่อนในมิติอื่น เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมีแบบแผน และการจัดการเป็นระบบที่ไม่ทอดทิ้งกลุ่มใดไว้ข้างหลัง

ดังนั้น สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้จัดการประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิค การแพทย์ครั้งที่ 41 ภายใต้แนวคิด “MT 4.0 for advancement of Thai healthcare” ประกอบกับในปีพ.ศ.2560 นี้ เป็น วาระครบรอบ 60 ปี วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ประเทศไทย จึงนับเป็นวาระที่สําคัญในการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน ระบบสุขภาพประเทศไทย ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาต่อไป งานประชุมจัดขึ้นในวันที่ 27-30 มิถุนายน 2560 (โดยวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เป็น Preconference workshop) ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ใน รูปแบบของการบรรยายวิชาการ การแลกเปล่ียนประสบการณ์เรียนรู้เพื่อการพัฒนางาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเต็มวันก่อน การประชุมใน 10 หัวข้อสําคัญ การแสดงผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ท่ีเก่ียวกับองค์ความรู้ใหม่ องค์ความรู้ที่พัฒนาต่อยอดทาง วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และการประยุกต์ใช้ในระบบบริการสุขภาพเพื่อประชาชน และการแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทาง เทคนิคการแพทย์ที่ทันสมัย โดยการประชุมคร้ังนี้ผู้เข้าร่วมประชุมภาครัฐมีสิทธ์ิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามระเบียบของ กระทรวงการคลัง โดยได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวของบุคลากรในสังกัด และขอโปรดประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณย่ิง

โดยสามารถดาวน์โหลดโครงการและรายละเอียดได้ที่ลิงค์นี้ AMTT CONF 41

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

1 Comment

  •    Reply
    ปิยะดา หวังรุ่งทรัพย์ February 9, 2017 at 3:59 am

    จะสมัครเสนอผลงานวิชาการ Poster มีรายละเอียดดูได้ที่ใด

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com