ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ วาระ 2561-2564

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ วาระ 2561-2564

  ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วาระ 2561-2564 ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ เนื่องด้วย นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์ จะครบวาระการดารงตาแหน่งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ วาระ 2558-2561 ในวันท่ี 29 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะกรรมการจึงขอให้ผู้ท่ีมีความประสงค์สมัครรับเลือกต้ัง ดังต่อไปน้ี 1. วัน เวลา …

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อควรระวังและความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อควรระวังและความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง ด้วยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯร่วมกับชมรมเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป และชมรมเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลชุมชน กําหนดจัดการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องข้อควรระวังและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในวันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมกลางเมือง โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น จึงขอเรียนเชิญ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิค การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ สายงานเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง …

สมาคมฯร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าวในนามของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จำนวน 99,999 บาท

6 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าวในนามของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จำนวน 99,999 บาท ให้กับ นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน Bodyslam) ในการวิ่งระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จาก เบตง ถึง แม่สาย ระยะทาง 2191 กิโลเมตร เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล จำนวน 11 โรงพยาบาล ได้แก่ 1. โรงพยาบาลยะลา 2. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี …

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อควรระวังและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ค่าลงทะเบียน 800 บาท รับจำนวน 150 คน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่ สัมมนาจัดซื้อจัดจ้าง 2560

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจําปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวังคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจําปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวังคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ด้วยสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ร่วมกับชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และคณะทํางานพัฒนา ห้องปฏิบัติการ เขตบริการสุขภาพที่ ๑ กําหนดจัดประชุมวิชาการห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจําปี ๒๕๖๐ ในวันท่ี วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวังคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้าร่วม …

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ เฝ้า ถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย

เวลา 14.53 น. 12 มิถุนายน 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้ นายสมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ เฝ้า ถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย เนื้อหามาจากข่าวพระราชสำนัก ช่อง 7 http://news.ch7.com/detail/233116 …

รับสมัครสมาชิกฯเป็นตัวแทนเข้ารับคัดเลือกรับทุนดูงานที่ญี่ปุ่น

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯประกาศรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นสมาชิกสมาคมฯเพื่อคัดเลือกในนามประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับคัดเลือกรับทุนดูงาน จาก Tsukuba Medical Laboratory of Education and Research (TMER) ร่วมกับ International federation of biomedical laboratory science (IFBLS) จำนวน 1 ทุน โดยดูงานระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 – 12 พฤศจิกายน 2560 …

ประกาศทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting – AAMLS 2017

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ประกาศทุนการประชุมวิชาการ Asia Association Medical Laboratory Sciences Meeting – AAMLS 2017 Scientific Reunification: From Basic to Cutting-edge Medical Laboratory Sciences 22-24 September 2017 BEXCO, BUSAN, KOREA จำนวน 5 ทุน ได้แก่ …

เข้าร่วมกิจกรรมใน“คลินิกเทคนิคการแพทย์” เป็นหนึ่งในโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์”

สภาเทคนิคการแพทย์ สภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และ นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมใน“คลินิกเทคนิคการแพทย์” เป็นหนึ่งในโครงการ “หน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์” ซึ่งจัดโดย นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ.5) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ แพทยสภา …

ขยายเวลาส่งบทคัดย่อสำหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ถึง 20 พ.ค.60

ขยายเวลาส่งบทคัดย่อสำหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41 ภายใต้แนวคิด “MT 4.0 for advancement of Thai healthcare” โดยสามารถส่งได้ภายใน วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word พิมพ์โดยใช้ตัวอักษร Browallia New ขนาดตัวอักษร 14 ส่งบทคัดย่อเป็น attached file มาที่ e-mail address: …

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com