ขอเชิญบริษัทและห้างร้านร่วมงานเลี้ยงขอบคุณพร้อมจองคูหาแสดงสินค้า และชั่วโมงบรรยาย

ขอเชิญบริษัทและห้างร้านร่วมงานเลี้ยงขอบคุณพร้อมจองคูหาแสดงสินค้า และชั่วโมงบรรยาย

ตามท่ีบริษัทและห้างร้านต่างๆ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการจัดประชุมวิชาการประจาปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 40 และการประชุมวิชาการนานาชาติ 16th The ASEAN Conference of Clinical Laboratory Sciences ที่จะจัดข้ึน ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมาแล้วนั้น งานประชุมประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี การนี้สมาคมฯ มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมงานเลี้ยงแสดงความ ขอบคุณ ณ ห้องแซฟไฟร์ 113 ช้ัน 1 อิมแพ๊ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธท่ี 21 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ในวันดังกล่าวสมาคมฯ ขอชี้แจง การจัดกิจกรรมในวาระครบรอบ 60 ปี วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และการประชุม วิชาการประจาปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 41 “MT Start up 4.0” ที่จะจัดขึ้น ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 27 – 30 มิถุนายน 2560 พร้อมกับเปิดให้ท่านได้จองคูหาแสดงผลิตภัณฑ์ที่จัดในพื้นท่ี ฮอลล์ 9 และชั่วโมงการบรรยายในงานเลี้ยงโดยมีวาระดังนี้

17.00 น. ประชุมชี้แจง ตอบข้อซักถาม จองคูหาแสดงผลิตภัณฑ์ และชั่วโมงการบรรยาย

18.00 น. ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ (รับประทานอาหารโต๊ะจีน) เพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการล่วงหน้า ขอให้ท่านแจ้งจำนวนและหมายเลขของคูหาแสดงผลิตภัณฑ์ ชั่วโมงการบรรยาย และการสนับสนุนอื่นๆ ที่บริษัทท่านต้องการ พร้อมจำนวนผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ ตามเอกสาร แบบตอบรับท่ีแนบมาพร้อมกันน้ี และโปรดส่งกลับ ที่เบอร์โทรสาร 0-2948-5758 หรือ E-mail: ranaporn.pra@gmail.com ภายในวันศุกร์ท่ี 16 ธันวาคม 2559 ท้ังน้ีสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี คุณรณพร ประสงค์สุข โทร 0-2948-5757,08-8681-1581

ทางสมาคมฯ ขอเรียน เชิญท่านให้เกียรติมาร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว และขอขอบพระคุณท่านในการสนับสนุน สมาคมฯ ด้วยดีตลอดมา โดยรายละเอียดท่านสามารถเข้าถึงได้ที่  หนังสือเชิญเข้าร่วมงานขายบูธ 2560.23.11.59

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com