ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อควรระวังและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ในวันเสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี ค่าลงทะเบียน 800 บาท รับจำนวน 150 คน สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่ สัมมนาจัดซื้อจัดจ้าง 2560

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com