รายชื่อนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น

รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเป็นนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สมาคมฯ ผู้ทำคุญประโยชน์ต่อวิชาชีพ และผู้ส่งเสริมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่ พ.ศ.2531 ถึง ปัจจุบัน มีรายนามดังต่อไปนี้

พ.ศ.2531

1. นางคมเนตร เตียงพิทยากร (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)
2. ผศ.เนตร สุวรรณคฤหาสน์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สมาคมฯ)

พ.ศ.2536
1. ศ.ดร.เวคิน นพนิตย์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สมาคมฯ)
2. นพ.ชัย กฤติยาภิชาตกุล (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สมาคมฯ)

พ.ศ.2537
1. นายเกียรติศักดิ์ รักเกียรติสกุล (ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ)
2. นางมธุรส ชัยวรพร (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ.2538
1. คุณลาวัลย์ ใบหยก (ส่งเสริมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์)
2. นพ.นิยม ต่อวงค์ (ทำคุณประโยชน์ต่อวิชาชีพ)

พ.ศ.2539
1. รศ.พญ.สมพงษ์ จินายน (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)
2. อจ.สุพล พลธีระ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

พ.ศ.2540
1. ศ.เกียรติคุณ รัตนา ฤทธิมัต (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)
2. ดร.ปราณี ฟู่เจริญ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

พ.ศ.2541
1. รศ.พญ.พิมพ์พันธุ์ เลียงพิบูลย์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)
2. ศ.ประยงค์ ระดมยงค์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

พ.ศ.2542
1. รศ.อมรินทร์ ปรีชาวุฒิ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)
2. ผศ.นพ.พิสิฎฐ์ สัณฑ์พิทักษ์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)
3. ผศ.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

พ.ศ.2543
1. ผศ. เลอสรวง ชวนิชย์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)
2. นายนิเวศน์ ประยูรเธียร (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

พ.ศ.2544
1. ศ.ดร.อานนท์ บุญยะรัตเวช (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)
2. นางวรรณา เพ่งเรืองโรจนชัย (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

พ.ศ.2545
1. รศ.ดร.วีรพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)
2. นายภานุ จิวะธนะพร (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)
3. นางสาวสุภี วงษ์มณีพิรักษ์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

พ.ศ.2546
1. นายนิพนธ์ ทวีคูณ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)
2. นางวรรณิกา มโนรมณ์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)
3. นายสมศักดิ์ ราหุล (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

พ.ศ.2547
1. นางนัยนา วัฒนศรี (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)
2. นางสุคน ชลาชีวะ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)
3. ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)
4. นายวีรวุธ มาฆะศิรานนท์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)
5. นางวิไล เฉลิมจันทร์ (ผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่วิชาชีพ)

พ.ศ.2548
1. ผศ.สมชาย วิริยะยุทธกร (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)
2. นางสาวสุนทรี โรจนสุพจน์ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)
3. นางสาวทัศนีย์ สกุลดำรงค์พานิช (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)
4. นางลัดดา ฟองสถิตย์กุล (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ.2549
1.นางพัชราภรณ์ พานิชวิทิตกุล (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)
2.นางสุพรรณี อัครเอกฒาลิน (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)
3.นางจินตนา ว่องวิไลรัตน์ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ.2550
1.นางชัชรินทร์ เจียรนัยศิลป์ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)
2.นายพิศิษฐ์ นามจันทรา (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ.2551
1.นางจุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)
2.นายบุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ.2552
1. ศ.(เกียรติคุณ)ดร.มาลัย วรจิตร (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)
2. รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ.2553
1. รศ.ดร.สุดา ลุยศิริโรจนกุล (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)
2. นายศุภชัย  โปจุ้ย (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)
3. นางสาวสมพิศ ปินะเก (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ.2554
1. ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)
2. นางสาวเสาวรินทร์ มีชูทรัพย์ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ.2555
1. ทนพญ. จิรายุ ผาผ่อง (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)
2. ทนพ. พงศ์ศักดิ์ บุญละเอียด (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ.2556
1. รศ. เทียนชัย ไชยเศรษฐ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)
2. นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)
3. รศ. เดชา ร่มไทรย์ (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

พ.ศ. 2557
1. รศ. ทนพญ. พรรณี พิเดช (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)
2. ศ.ดร.ทนพ. เพทาย เย็นจิตโสมนัส (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)
3. ทนพญ. อาภรณ์ หงษ์ยันตรชัย (นักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น)

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com