คณะกรรมการบริหารสมาคม

 ศ.นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์

นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2506-2510

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์

นายกสมาคมฯ วาระ 2558 – 2561

รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร

กรรมการและบรรณาธิการวารสารเทคนิคการแพทย์

ทนพญ.ภัทราภรณ์ บุญขันท์

กรรมการและเหรัญญิก

ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์

กรรมการและวิเทศสัมพันธ์

ทนพญ.ศิริรัตน์ ตันสกุล

กรรมการและนายทะเบียน

ทนพญ.มยุรี จันทร์โท

กรรมการและสวัสดิการ

ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ

กรรมการและประชาสัมพันธ์

ทนพ.ประภพ ด่านเศรษฐกุล

กรรมการและเลขาธิการ

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com