คณะกรรมการบริหารสมาคม

 ศ.นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์

นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2506-2510

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์

นายกสมาคมฯ วาระ 2558 – 2561

รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร

กรรมการและบรรณาธิการวารสารเทคนิคการแพทย์

ทนพญ.ภัทราภรณ์ บุญขันท์

กรรมการและเหรัญญิก

ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์

กรรมการและวิเทศสัมพันธ์

ทนพญ.ศิริรัตน์ ตันสกุล

กรรมการและนายทะเบียน

ทนพญ.มยุรี จันทร์โท

กรรมการและสวัสดิการ

ทนพญ.พรสุรี พงษ์สุชาติ

กรรมการและประชาสัมพันธ์

ทนพ.ประภพ ด่านเศรษฐกุล

กรรมการและเลขาธิการ