ประกาศผลโครงการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิถุนายน 2558

ประกาศผลโครงการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิถุนายน 2558

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ประกาศผลโครงการประกวดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย 29 มิถุนายน 2558

สามารถตรวจสอบราชื่อตามเอกสารที่แนบ ประกาศผล 2558 1

 ประกาศผล วันเทคนิคกาารแพทย์ไทย 2558 ติดต่อกลับประกาศผล วันเทคนิคกาารแพทย์ไทย 29 มิถุนายน 2558

*หมายเหตุ การเบิกจ่ายเช็คของขวัญจะต้องสั่งจ่ายในนามบุคคลเท่านั้นดังนั้นทางสมาคมฯให้ตัวแทนที่ส่งประกวดเป็นผู้รับเช็คของขวัญ

kobkrit

kobkrit

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com