ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ และ ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ ได้เข้าร่วม Inaugural Scientific Conference AAMLS ที่เมือง Yogyakarta ประเทศ Indonesia

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ และ ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ ได้เข้าร่วม Inaugural Scientific Conference AAMLS ที่เมือง Yogyakarta ประเทศ Indonesia

2

 

ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ และ ผศ.ดร.ทนพญ.ปาลนี อัมรานนท์ ได้เข้าร่วม Inaugural Scientific Conference AAMLS ที่เมือง Yogyakarta ประเทศ Indonesia ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2558 โดย theme การประชุม คือ “Exploring New Frontier in Laboratory Medicine” หัวข้อที่น่าสนใจ เช่น Automated mass spectrometry, Next Generation Sequencing, Cell free NAT และ multiple testing. Besides โดยหลักๆจะมีการอภิปรายทั้งในแง่วิชาการ (education), การรับรอง (certification) และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (management of medical laboratory)

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com