ด่วน!!! ขยายระยะเวลาเปิดให้ลงทะเบียนแบบออนไลน์ของการประชุมวิชาการครั้งที่ 39 ก่อนวัน ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น

ด่วน!!! ขยายระยะเวลาเปิดให้ลงทะเบียนแบบออนไลน์ของการประชุมวิชาการครั้งที่ 39 ก่อนวัน ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น

ด้วยมติของกรรมการจัดการประชุมโดยได้รับแจ้งจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมวิชาการฯลงทะเบียนออนไลน์ ไม่ทันเนื่องจากต้องรออนุมัติจากต้นสังกัด

คณะกรรมการจึงพิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้ขยายระยะเวลาเปิดให้ลงทะเบียนแบบออนไลน์

ก่อนวัน ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น  (ภายในเวลา 24:00 น. ตามวันสุดท้ายที่ประกาศ)

ท่านจะได้รับของสมนาคุณเสื้อโปโลจากสมาคมฯพร้อมประเป๋าการประชุมวิชาการ

โดยสมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกขนาดเสื้อ

kobkrit

kobkrit

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com