ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39

ขอเรียนเชิญ นักเทคนิคการแพทย์ อาจารย์ แพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมงาน

Screenshot 2015-04-05 15.23.35

การประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39
“เทคนิคการแพทย์กับความท้าทายในยุค AEC”
Medical Technology : Challenges in AEC era
ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2558
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

จึงขอเชิญเข้าร่วมงานและขอเชิญส่งบทคัดย่อเพื่อเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์
โดยสามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.amttconference.com

03

เอกสารต่างๆ

หนังสือเชิญประชุม
แบบฟอร์มส่งบทคัดย่อสำหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์39
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 39 (26-29 พค 58)
Schedule 39th AMTTconference FINAL 150515
ใบจองห้องพัก

kobkrit

kobkrit

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com