ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 39 ในวัน พุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 14:00 -16:00 น.

ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 39 ในวัน พุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 14:00 -16:00 น.

องค์โสม 3

ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการทางเทคนิคการแพทย์ประจำปีครั้งที่ 39 ในวัน พุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา  14:00 -16:00 น.

 

kobkrit

kobkrit

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com