ขยายเวลาส่งบทคัดย่อสำหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ถึง 20 พ.ค.60

ขยายเวลาส่งบทคัดย่อสำหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ถึง 20 พ.ค.60

ขยายเวลาส่งบทคัดย่อสำหรับเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการประจําปีทางเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 41 ภายใต้แนวคิด “MT 4.0 for advancement of Thai healthcare” โดยสามารถส่งได้ภายใน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2560

โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word พิมพ์โดยใช้ตัวอักษร Browallia New ขนาดตัวอักษร 14 ส่งบทคัดย่อเป็น attached file มาที่ e-mail address: acmtt41@gmail.com

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามมายัง รศ.ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 270 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02 2011371, 2011389

โดยดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://amtt.org/conf41post/ ค่ะ ^^

Pornsuri Pongsuchart

Pornsuri Pongsuchart

  • Twitter
  • Facebook

Leave a Comment

Warta Berita terkini dan terbaru hari ini di persembahkan oleh harianregional.com